Na Strokovni izobraževalni center Ljubljana je vsako leto vpisanih več kot 20 % dijakov s posebnimi potrebami (PP). Na podlagi dolgoletnih izkušenj v šolski službi za dodatno strokovno pomoč (DSP) izvajamo celostno in individualizirano obravnavo, s katero želimo dijakom s posebnimi potrebami zagotoviti enake možnosti za uspeh, kot jih imajo njihovi vrstniki.

Z dijaki delamo potrpežljivo in si vzamemo dovolj časa za reševanje stisk in vprašanj vsakega dijaka. Pri dijakih ne iščemo napak in neznanja, temveč se osredotočamo ter verjamemo v zmožnosti in potenciale vsakega dijaka. Pri obravnavi tesno sodelujemo s starši, učitelji in svetovalnimi delavci.

Pridobitev odločbe o usmeritvi

Vsem dijakom, ki so bili že v osnovni šoli usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in DSP oz. so obiskovali šolo s prilagojenim programom (OŠPP), predlagamo, da ob prehodu v srednjo šolo ponovno zaprosijo za odločbo o usmeritvi. Starši naj izpolnijo obrazec Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje ter drugimi informacijami o postopku dostopen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Celoten postopek usmerjanja lahko traja nekaj mesecev, zato bodočim dijakom in staršem svetujemo, da s postopkom pričnejo čim prej (že v prvi polovici zaključnega razreda osnovne šole). Za dodatne informacije oz. vprašanja se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo na osnovni šoli, ki jo obiskuje vaš otrok.

Postopek pridobivanja odločbe je potrebno v celoti ponoviti ob prehodu na višjo stopnjo izobraževanja (npr. iz NPI v 3-letni poklicni program ali iz 3-letnega v PTI program 3+2).

V primeru, da dijak ni bil sprejet na izbrano šolo, za katero je bila izdana odločba o usmeritvi, je treba na Zavod RS za šolstvo vložiti obrazec Zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi, ki mu je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v šolo, na katero je bil dijak dejansko sprejet (tudi ta je dostopna na spletni strani Zavoda RS za šolstvo). Za dodatne informacije oz. vprašanja se lahko obrnete na koordinatorko dodatne strokovne pomoči Andrejo Godec.

Vsi dijaki, ki v osnovni šoli niso imeli odločbe, vendar se srečujejo z učnimi težavami, naj se oglasijo pri svetovalni delavki Tjaši Hrastnik (kabinet 415). Dijakom z učnimi težavami na šoli nudimo različne oblike pomoči, v primeru, da te ne zadostujejo, pa jim svetujemo v zvezi s postopkom pridobivanja odločbe o usmeritvi. Več informacij najdete na povezavi Učne težave.

Informacije

ANDREJA GODEC, koordinatorka dodatne strokovne pomoči

  01 280 53 44
  Kabinet 511
  andreja.godec@siclj.si

IRENA MODIC ČOŽ, izvajalka dodatne strokovne pomoči in šolske učne pomoči

  01 280 53 18
  Kabinet 177
 irena.modic.coz@siclj.si

TIM SAVELLI, izvajalec dodatne strokovne pomoči in šolske učne pomoči

  01 280 53 44
  Kabinet 511
  tim.savelli@siclj.si

Uradne ure

PO – PE 8.00 – 14.00

Prilagoditve in dodatna strokovna pomoč

Za vse dijake z odločbo o usmeritvi ZRSŠ na šoli pripravimo individualiziran program (IP). V IP vključimo informacije o dijakovih močnih področjih, šibkih področjih in posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah ter opredelimo možnosti uporabe pripomočkov in prilagoditve pri pouku in preverjanju ter ocenjevanju znanja. Z vsebino IP na skupnem sestanku seznanimo starše in razredni učiteljski zbor. Dijakove prilagoditve prav tako vnesemo v eAsistenta, tako da so vsi učitelji, ki poučujejo dijaka, seznanjeni z dijakovimi prilagoditvami in jih upoštevajo pri poučevanju in ocenjevanju.

Večina dijakov z odločbo o usmeritvi je prav tako upravičena do dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v treh oblikah.

  1. Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj vključuje strokovno obravnavo, s katero dijaka navajamo, kako se spoprijeti in živeti z izzivi, s katerimi se srečuje. Pri dijaku skušamo razvijati šibka področja (npr. osnovne šolske veščine, jezikovne spretnosti, pozornost, spomin, samonadzor, socialne veščine), ga učimo nadomestnih veščin (kompenzacije) in uporabe prilagoditev ter mu pomagamo pri prepoznavanju svojih močnih področij, sprejemanju primanjkljajev, samozagovorništvu ter prehodu v zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje. Pomoč za premagovanje primanjkljajev izvajajo specializirani pedagoški delavci, pri čemer je strokovni profil izvajalca določen z odločbo o usmeritvi.
  2. Učna pomoč vključuje podporo pri usvajanju tistih učnih vsebin, ki dijaku povzročajo težave. Učno snov razdelimo na posamezne dele in dijaku nudimo dodatno razlago ter aktivne oblike vaj in utrjevanja. Dijaku pokažemo različne učne strategije in razvijamo pozitivne učne navade. Po potrebi dijaku pomagamo pri izdelavi zapiskov ali učnih pripomočkov ter pri organizaciji in oblikovanju ciljev. Z različnimi pristopi krepimo dijakovo samozaupanje in motivacijo. Učno pomoč praviloma izvajajo učitelji.
  3. Svetovalna storitev vključuje podporo dijaku s posebnimi potrebami, njegovi družini, učiteljem in vrstnikom. Med šolanjem spremljamo dijakove dosežke in vedenje ter smo pozorni na znake morebitnih težav. Dijaku in njegovim staršem svetujemo glede problemov in vprašanj, ki izhajajo iz dijakovih posebnih potreb (npr. glede pravic in prilagoditev, glede podpore v domačem okolju, glede nadaljevanja šolanja ali zaposlitve). Sodelujemo s strokovnimi delavci šole (npr. jim predstavimo dijakove posebne potreb in prilagoditve, nudimo predloge za delo z dijakom, organiziramo strokovne seminarje in delavnice) in zunanjimi institucijami (Zavod RS, SCOMS, različna društva ipd.). Svetovalno storitev izvajajo šolski koordinator za dijake s posebnimi potrebami, šolski svetovalni delavci in učitelji.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi na daljavo. Praviloma se pomoč izvaja pred poukom, po pouku in med razrednimi urami, s soglasjem profesorja pa je možno izvajanje tudi med dijakovimi rednimi urami (najpogosteje med prakso in vzgojnimi predmeti). Pomoč se izvaja tedensko, po vnaprej določenem urniku. Po dogovoru z dijakom oz. njegovimi starši/skrbniki se pomoč lahko izvaja občasno (po potrebi), pri čemer se dijak in izvajalec sproti dogovarjata o terminih.

Dijak je do dodatne strokovne pomoči upravičen od izdaje odločbe do zaključka izbranega izobraževalnega programa. Obiskovanje DSP ni obvezno. To pomeni, da lahko dijak oz. njegovi starši/skrbniki med šolskim letom kadarkoli odpovejo DSP oziroma se odločijo za zmanjšan obseg izvajanja, tako da o tem pisno obvestijo koordinatorko DSP in podpišejo Izjavo o prenehanju obiskovanja DSP. V primeru, da želi dijak ponovno prejemati dodatno strokovno pomoč, lahko zanjo zaprosi pri koordinatorki DSP. Šola ob tem poišče nov možni termin in prostega izvajalca, odvisno od trenutne razpoložljivosti.

Dijaki, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč, so dolžni upoštevati Pravila DSP na SIC Ljubljana, ki so dostopna na povezavi. Dijake in starše/skrbnike s pravili seznanimo ob pričetku izvajanja DSP.

Dijakom in staršem smo na voljo vsak dan v času uradnih ur (8.00–14.00) v kabinetu 511, po telefonu ali e-pošti. Želimo vam prijetno izobraževanje na naši šoli in uspešno pridobitev želenega poklica!

0
Dostopnost