Jedilnik

Mesečni jedilnik šolske malice

Šolska malica

Dijak se na šolsko malico prijavi z oddajo obrazca za prijavo na šolsko prehrano. Izpolnjen obrazec se odda v pisarni 153 (šolska prehrana), pošlje na e-mail prehrana@siclj.si ali po pošti.

Prijava na malico začne veljati naslednji delovni dan, v kolikor je prejeta do 8. ure zjutraj in velja do konca tekočega šolskega leta oz. do pisne odjave. Odjava od malice prav tako začne veljati naslednji delovni dan, v kolikor je prejeta do 8. ure zjutraj.

Oba obrazca sta na voljo med zgornjimi povezavami oziroma v pisarni šolske prehrane.

Obvezna pogodba

Poleg prijavnice na malico mora vsak dijak izpolniti tudi Pogodbo o plačilih obšolskih dejavnosti in šolske prehrane za posamezno šolsko leto (v enem izvodu). Pogodba je OBVEZNA za vse dijake, tudi če se dijak ne prijavi na šolsko prehrano.

Subvencija šolske malice

Subvencija šolske malice pripada dijakom, ki se redno izobražujejo in so na malico prijavljeni. Za pridobitev subvencije šolske malice vloge praviloma ni potrebno vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ki jo oddate na pristojnem centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina oseb dejansko prebiva (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, dobite jo na pristojnem CSD oz. na spletu). Prav tako je potrebno na CSD sporočiti spremembo pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo zaradi spremembe statusa.

Pristojni Centri za socialno delo obvestijo šolo o priznanih subvencijah zato staršem oz. dijakom tega ni potrebno opraviti.

Subvencijo za šolsko malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil. Ustrezno naj dopišejo na prijavnico za šolsko malico pri podatkih o dijaku.

Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice. Pravica nastopi le ob prijavi na malico (PRIJAVNICO IZPOLNI PRISTOJNI ZAVOD) in centri za socialno delo za te dijake ne bodo izdajali odločb (velja za prosilce za azil, dijake v rejništvu ter mladostnike, ki bivajo v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami).

V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo malice z začetkom šolskega leta 2023/2024, mora v mesecu avgustu 2023 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Odjava malice

Starši oz. skrbniki morajo v primeru odsotnosti dijaka odjaviti malico vsaj en delovni dan vnaprej najkasneje do 8. ure zjutraj (oz. za nenapovedano odsotnost isti dan najkasneje do 8. ure zjutraj) preko programa eAsistent na povezavi https://www.easistent.com/. Za prvi dan nenapovedane odsotnosti starši še plačajo stroške malice (v primeru subvencije se subvencionirani del obroka pokrije iz državnega proračuna). Odjavljene obroke v nadaljnjih dnevih starši ne plačajo. Če je dijak odsoten in obroki niso odjavljeni, dijak do subvencije ni upravičen, zato starši plačajo polno ceno malice za vse dni odsotnosti dijaka.
Starši oz skrbniki lahko v prijavi soglašajo, da dijak posamezne obroke odjavlja sam.

Za dijaka, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Dijaki, ki so ob določenih dnevih v tednu na praksi pri delodajalcih, morajo to sami pravočasno sporočiti v pisarno 153 (šolska prehrana) ali odjaviti preko programa eAsistent. Najbolje je, da predstavnik razreda prinese poimenski seznam dijakov, ki so na praksi ter navede dneve odsotnosti. V nasprotnem primeru bodo zaračunani obroki kljub odsotnosti dijakov.

Tedenske prakse oz. prakso, ki velja za celoten razred, odjavi šola sama.

Prav tako šola sama odjavi malico za dijake v vajeniškem sistemu glede na podatke, ki jih pridobi od organizatorjev vajeniškega sistema.

Informacije

Božica Blaško, organizatorka šolske prehrane

  01 280 53 40
  Pisarna 153
  prehrana@siclj.si

Uradne ure

PO – PE 10.00-12.00

Cena malice

Brez subvencije 3,60 €
40 % subvencija 2,16 €
70 % subvencija 1,08 €
100 % subvencija brezplačno

Delna subvencija (40%)

Če je povprečni mesečni dohodek družine na osebo od 679,52 do 820,51 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.

 

Delna subvencija (70 %)

Če je povprečni mesečni dohodek družine na osebo od od 538,47 do 679,51 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 % cene malice.

 

Polna subvencija (brezplačna malica)

Če je povprečni mesečni dohodek družine na osebo do 538,46 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice.

 

Jedilnik

0
Dostopnost