Jedilnik

Mesečni jedilnik šolske prehrane

Šolska prehrana

Vsak dijak se lahko prijavi na šolsko prehrano z oddajo obrazca za prijavo na šolsko prehrano. Izpolnjene obrazce oddate v pisarni 153 (šolska prehrana).

Prijava velja do konca tekočega šolskega leta oz. do pisne odjave. Oba obrazca sta na voljo med zgornjimi povezavami oziroma v pisarni šolske prehrane.

Obvezna pogodba

Poleg prijavnice na prehrano mora vsak dijak izpolniti tudi Pogodbo o plačilih obšolskih dejavnosti in šolske prehrane za posamezno šolsko leto (v enem izvodu). Pogodba je OBVEZNA za vse dijake, tudi če se dijak ne prijavi na šolsko prehrano.

Subvencija šolske prehrane

Za pridobitev subvencije prehrane vloge praviloma ni potrebno vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ki jo oddate na pristojnem centru za socialno delo kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina oseb dejansko prebiva (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, dobite jo na pristojnem CSD oz. na spletu).

Pristojni Centri za socialno delo obvestijo šolo o priznanih subvencijah zato staršem oz. dijakom tega ni potrebno opraviti.

Subvencijo za prehrano lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil. Ustrezno naj dopišejo na prijavnico za šolsko prehrano pri podatkih o dijaku.

Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice. Pravica nastopi le ob prijavi na prehrano (PRIJAVNICO IZPOLNI PRISTOJNI ZAVOD) in centri za socialno delo za te dijake ne bodo izdajali odločb (velja za prosilce za azil, dijake v rejništvu ter mladostnike, ki bivajo v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami).

V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2022/2023, mora v mesecu avgustu 2022 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Odjava prehrane

Starši oz. skrbniki morajo odsotnost dijaka sporočiti vsaj en delovni dan vnaprej najkasneje do 8. ure zjutraj (oz. za nenapovedano odsotnost isti dan najkasneje do 8. ure zjutraj) preko programa eAsistent na povezavi https://www.easistent.com/. Za prvi dan nenapovedane odsotnosti starši še plačajo stroške prehrane (v primeru subvencije se subvencionirani del obroka pokrije iz državnega proračuna). Odjavljene obroke v nadaljnjih dnevih starši ne plačajo. Če je dijak odsoten in obroki niso odjavljeni, dijak do subvencije ni upravičen, zato starši plačajo polno ceno malice za vse dni odsotnosti dijaka.
Starši oz skrbniki lahko v prijavi soglašajo, da dijak posamezne obroke odjavlja sam.

Za dijaka, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Dijaki, ki so ob določenih dnevih v tednu na praksi pri delodajalcih, morajo to sami pravočasno sporočiti v pisarno 153 (šolska prehrana) ali odjaviti preko programa eAsistent. Najbolje je, da predstavnik razreda prinese poimenski seznam dijakov, ki so na praksi ter navede dneve odsotnosti. V nasprotnem primeru bodo zaračuni obroki kljub odsotnosti dijakov.

Tedenske prakse oz. prakso, ki velja za celoten razred, odjavi šola sama.

Informacije

Božica Blaško, organizatorka šolske prehrane

  01 280 53 40
  Pisarna 153
  prehrana@siclj.si

Uradne ure

PO – PE 10.00-12.00

Cena malice

Brez subvencije 2,73 €
40 % subvencija 1,64 €
70 % subvencija 0,82 €
100 % subvencija brezplačno

Delna subvencija (40%)

Do 40 % delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka)

Delna subvencija (70 %)

Do 70 % delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka)

Polna subvencija (brezplačna malica)

Do polne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • manj kot 42 % neto povprečne plače v RS

Jedilnik

0
Dostopnost