V šoli skrbimo za nemoten potek pouka vsi zaposleni skupaj z dijaki. Skupaj si prizadevamo ohranjati red, disciplino in čistočo v šolskih prostorih  ter na šolskem dvorišču. V času pouka mora biti na hodnikih in v avli šole tišina.

Dijaki naše šole dobijo na začetku šolskega leta šolsko dijaško izkaznico, s katero lahko vstopajo v šolske prostore, in je obvezna.

Dijaki v času pouka ne smejo zapuščati prostorov, kjer se pouk izvaja. Izjemoma jim lahko to dovoli učitelj pri svoji uri pouka (opraviči odsotnost, obvezno vpiše v e-dnevnik).

Učitelj lahko odstrani dijaka od svoje ure pouka, če moti pouk tako, da ogroža življenja ali zdravja dijakov ali drugih (najtežje kršitve šolskega reda) ali s svojim vedenjem moti potek izvedbe ure pouka ter s tem krši pravice sošolcev do kvalitetnega pouka.

Če je pri pouku prakse dijak brez opreme, učitelj pokliče starše, da mu prinesejo zahtevano opremo oziroma da dijaka odpeljejo domov.

Šola lahko v primeru, da so udeleženci alkoholizirani ali pod vplivom drog, izpelje postopek testiranja v skladu z 51. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/2011).

Dijaki in zaposleni morajo upoštevati splošne sanitarne, varnostne in druge predpise ter navodila varnostnika (varovanje opravlja pooblaščena institucija) ali delavca šole. V primeru nezgode (poškodbe) pristojni takoj obvesti starše in ukrepa glede na vrsto ter naravo poškodbe (učitelj obvezno naredi zapisnik dogodka in ga posreduje vodstvu šole). V primeru kraje obvestimo Policijsko postajo Bežigrad.

Namerno poškodovanje šolskega inventarja, pisanje po opremi in stenah je prepovedano in je opredeljeno kot kršitev. Povzročeno škodo je dolžan povrniti storilec, skupina storilcev ali dijaki oddelka, če storilcev ni mogoče ugotoviti.

Akviziterska prodaja v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko tako prodajo odobrijo vodstveni delavci šole (ravnateljica ali pomočnika ravnateljice).

UPORABA PROSTOROV

Obratovalni čas šole je:

 • za dneve pouka od 7:00 do 19:30,
 • v času počitnic in dneh, ko ni pouka, praviloma ob sredah od 8:00 do 12:00,
 • za posebne priložnosti se določi obratovalni čas s posebnim urnikom.

Vstop v šolo je skozi glavni vhod. Stranske vhode lahko uporabljajo le zaposleni v skladu z dogovorom. Obiskovalci šole se morajo ob vstopu evidentirati pri varnostniku.

Učilnice in delavnice so zaklenjene, kadar v njih ni pouka (za to skrbijo učitelji). Dijaki se med odmori ali pri čakanju na učitelja zadržujejo na hodnikih. Zadrževanje dijakov v avli šole ni dovoljeno.

Za red v učilnicah skrbijo dijaki z reditelji pod nadzorom učitelja, ki učilnico uporablja. Ko zapustijo učilnico, mora biti urejena, tabla pobrisana in okna zaprta. Ob prihodu v učilnico morajo dijaki preveriti stanje inventarja in prijaviti poškodbe, ki so jih opazili. Za poškodbe je kriv tisti razred, ki je bil v prostoru pred prijavo poškodbe.

Pedagoški delavci in ostali zaposleni so dolžni ukrepati v primeru, če opazijo kršenje šolskega reda na hodnikih, v avli ali neposredni bližini šole.

Red po posameznih učilnicah ali delavnicah, v šolski knjižnici, telovadnici ali površinah šole je opredeljen v skladu z dogovori med zaposlenimi na šoli in ga morajo upoštevati vsi uporabniki, ne le dijaki.

Dijaki morajo vsa splošna navodila glede reda in čistoče upoštevati tudi v jedilnici. Najemnik prostorov pa lahko v dogovoru z ravnateljico šole določi dodatne pogoje dijakom, ki jedilnico uporabljajo.

UKREPI ZA ČISTOČO IN VIDEZ ŠOLE

Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture. V prostorih šole ali na njenih površinah zato pospravljamo za seboj. Dijaki skrbijo za urejenost šolskih prostorov in okolice šole skupaj z zaposlenimi delavci. Med obratovalnim časom skrbi za čistost na hodnikih šole čistilka.

Sanitarije naj služijo le svojemu namenu, pri tem pa je potrebna kulturna uporaba naprav in pripomočkov, da bodo sanitarije čiste in urejene. Za vzdrževanje higienskega sanitarnega režima v šoli so odgovorni vsi dijaki in delavci šole.

RED NA ZUNANJIH POVRŠINAH

Za primeren zgled zelenic in okolice šole so zadolženi hišniki, ki lahko, v skladu z navodili vodstva šole, organizirajo skupaj z dijaki obsežnejše urejevalne akcije. Asfaltne površine pred vhodom, ki so namenjene dijakom in delavcem šole, vzdržujejo hišniki.

Dijaki lahko parkirajo svoja kolesa ali motorje v kolesarnici (za primerno varovanje morajo poskrbeti sami), avtomobile pa na javnem parkirišču v bližini šole.

Vožnja s kolesi in motorji po zelenicah in pešpoteh okoli šole ni dovoljena.

OBVEŠČANJE

Dijaki so redno in pravočasno obveščeni o:

 • delovanju skupnosti dijakov,
 • šolskih in obšolskih dejavnostih,
 • razporedu obveznih izbirnih vsebin,
 • poteku pouka v primeru odsotnosti učiteljev (nadomeščanja),
 • športnih dnevih in možnostih izbire glede udeležbe na le-teh,
 • izpitnih rokih in razporedih.

Informacije dijaki dobijo pri razredniku, preko šolskega radia in na oglasnih deskah šole, določene informacije so tudi na spletni strani šole. Uradna obvestila imajo šolski žig in podpis pooblaščene osebe.

Razglasno mesto za delavce šole je oglasna tabla v zbornici šole.

Dijake obveščamo preko oglasnega monitorja ali oglasne deske v avli šole, preko oglasne deske v drugem nadstropju ter po šolskem radiu. Uradna obvestila imajo šolski žig in podpis pooblaščene osebe.

Obvestila šolske dijaške skupnosti so na oglasni deski v prvem nadstropju.

Reklamiranje raznih proizvodov je določeno s pogodbo med šolo in oglaševalno agencijo. Plakate je možno namestiti v predprostor šolske knjižnice (plakatiranje po šoli je prepovedano).

OBVEZNA PRISOTNOST PRI POUKU

Dolžnost dijakov je redno in pravočasno obiskovanje pouka (sem sodi tudi praktični pouk pri delodajalcu) in vseh drugih organiziranih oblik izobraževalnega dela ter izpolnjevanje obveznosti, ki jih določi posamezni učitelj (usklajene so po aktivih glede na posamezne izobraževalne programe ter z letnim delovnim načrtom šole in šolskim koledarjem). Kršitve tega določila spremlja in nadzira razrednik.

Dijaki so na začetku šolskega leta seznanjeni s pogoji dela pri posameznih predmetih, predmetnih področjih oziroma modulih. Dijak, ki ne izpolni predpisane obvezne prisotnosti pri pouku, mora izpolniti zato določene opredeljene obveznosti, saj je v nasprotnem primeru neocenjen. Obveznosti iz tega člena podrobneje opredeljujejo Šolska pravila ocenjevanja.

VAROVANJE OSEBNE LASTNINE

Ker šola nima garderob, morajo dijaki poskrbeti za svojo garderobo tako, da jo imajo pri sebi ali v razredu na za to določenem mestu.

Vse vrednejše predmete naj dijaki puščajo doma, saj zanje sami odgovarjajo. Šola ni odgovorna, če je dijaku ukraden prenosni telefon ali predmet večje vrednosti.

Odškodnino za ukradeno oblačilo ali opremo lahko dijak uveljavlja po navodilih zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti ob predložitvi shranjenega računa.

VARSTVO PRI DELU IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Dijaki so na začetku šolskega leta seznanjeni s pogoji dela pri posameznih predmetih in pri praktičnem pouku ter predpisano in zahtevano zaščitno oziroma varovalno opremo (delovna obleka in delovna obutev pri praktičnem pouku).

Za dijake 1. in 3. letnika so organizirani obvezni sistematski zdravstveni pregledi, za dijake 4. letnika pa eventuelno cepljenje v Šolskem  dispanzerju Zdravstvenega doma Bežigrad. Na šoli je zobna ambulanta, kjer šolska zobozdravnica skrbi za preventivne preglede ter nudi prvo pomoč, po potrebi pa tudi sanacijo zobovja dijakov šole.

V primeru nezgode (poškodbe), nenadne slabosti ali bolezni dijaka med poukom oziroma pri dejavnostih, učitelj, razrednik ali dežurni delavec šole takoj obvesti starše in ukrepa glede na vrsto ter naravo poškodbe (nudenje prve pomoči s strani zaposlenih, klic na urgentni blok KC). V primeru poškodbe zaradi nasilnih dejanj se obvesti tudi policijo. Učitelj o dogodku napiše zapisnik in ga odda ravnateljici.

Šola v okviru izobraževanja dijake vzpodbuja k sprejemanju splošnih civilizacijskih vrednot ter jih seznanja z njihovimi pravicami in načini iskanja ustrezne pomoči, ko se znajdejo v nevarnosti ali stiski.

TEHNIČNO IN FIZIČNO VAROVANJE

Varovanje naroči šola in določi red v skladu s potrebami. Varovanje opravlja pooblaščena institucija. Podatki o varovanju so tajni, udeleženci pa obveščeni in dobijo posebna navodila. Oseba, ki vstopa v zgradbo izven obratovalnega časa, izklopi alarmni sistem in je odgovorna za dogodke v času izklopa ter za ponoven vklop alarmnega sistema.

Vsi delavci šole, dijaki in uporabniki šolskih prostorov so seznanjeni s tem hišnim redom in so ga dolžni upoštevati. Razrednik seznani dijake s hišnim redom na začetku šolskega leta.

VLOGA STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV DIJAKOV

Dolžnost staršev oziroma skrbnikov (v nadaljevanju staršev) je, da redno opravičujejo izostanke dijakov (pisno ali ustno, glede na dogovor z razrednikom), zato naj:

 • pisno seznanijo razrednika z utemeljenimi razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka (npr.: vozni red, vzporedno izobraževanje …),
 • najkasneje v treh dneh od izostanka dijaka od pouka o razlogih obvestijo šolo oziroma razrednika,
 • najkasneje v petih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestijo o vzroku odsotnosti. V nasprotnem primeru razrednik ni dolžan sprejeti njihovega opravičila.

V interesu staršev je, da njihov otrok čim uspešneje konča izobraževanje, za katerega se je odločil. Zato naj:

 • se redno udeležujejo roditeljskih sestankov,
 • pravočasno poravnavajo šolske denarne obveznosti svojih otrok,
 • spremljajo napredek svojega otroka tako, da se udeležujejo govorilnih ur razrednika in po potrebi ostalih učiteljev,
 • se obrnejo na šolsko svetovalno delavko, če opazijo, da je njihov otrok v stiski,
 • ob zapletih in težavah najprej poskusijo problem rešiti skupaj z učiteljem in razrednikom. Če z rešitvijo niso zadovoljni, naj poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi ali ravnateljici.

Na šoli smo zato, da staršem in dijakom prisluhnemo, svetujemo in pomagamo, vendar naj ne izkoriščajo tega le zadnjih štirinajst dni pred zaključkom pouka!

 

0
Dostopnost