Izobraževalni program Papirničar SPI je pripravljen tako, da omogoča izvajanje v šolski in vajeniški obliki izobraževanja. Skladno s tem sta pripravljena  splošni in posebni del programa, tako, da so v posameznih točkah dodane tudi opredelitve v primeru vajeniške oblike izobraževanja

Izobraževalni program

Program Papirničar je namenjen učencem in vajencem, ki jih zanima izdelava celuloze in papirja, kartona, higienskega papirja, priprava surovine, merjenje kakovosti papirja in kartona, delo na papirniških strojih. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje ter do varstva okolja.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehnologije izdelave papirja, predelave in dodelave papirja

Seznanijo se z osnovnimi zahtevami na prečnem rezalnem stroju in izračuni produktivnosti na stroju, se zaveda pomena označevanja zvitkov, pozna osnovne formate papirja in kartona.

Posebno pozornost smo namenili:

Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem delu izobraževanja se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom.

V 1. letniku se vsi dijaki/ vajenci seznanijo s temeljnimi vsebinami izdelave papirja. V 2. in 3. letniku pa utrdijo znanje v proizvodnji razločnih vrst papirja.

Praktični del izobraževanja se izvaja v podjetju.

Pouk:

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

Vajeniški sistem izobraževanja:

 • vajenec se izobražuje in usposablja z delom
 • izvedbeni del je narejen v dogovoru z delodajalci
PUD

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost