Izobraževalni program

Izobraževalni program je nastal na podlagi sprejetega poklicnega standarda in nadaljnjega razvoja izobraževalne programske ponudbe v avtoservisni dejavnosti. Pri razvoju programa so sodelovale šole, predstavniki obrti, gospodarstva, Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda za šolstvo.

Izobraževalni modularni program temelji na poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi.

Program omogoča:

 • širitev osnovnega znanja pri splošnih predmetih
 • strokovna znanja tehniškega komuniciranja, poznavanja materialov in postopkov obdelav, delovanja motornega vozila
 • znanja organizacije in poslovanja
 • obvladovanje  različnih postopkov ročne in strojne obdelave, oblikovanja pločevine, spajanja kovin in nekovin
 • učenje  postopkov za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave pri pripravi podlog ter zunanjih in notranjih površin z barvanjem – ličenjem
 • razvijanje znanja s področja elektrotehnike in elektronike
 • da dijaki razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu
 • da bo dijak usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah
PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula)

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost