Izobraževalni program

Temelji na enem poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi. S prilogo k spričevalu opredelimo področje poglobljenih znanj:

 • Sistemski tehnik – Diagnostik
 • Karoserijski tehnik
 • Avtoservisni svetovalec
 • Tehnik za gospodarska vozila in mehanizacijo

Posebno pozornost smo namenili:

 • nadgradnji obstoječih programov srednjega poklicnega izobraževanja v avtoservisni dejavnosti
 • modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja
 • vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v  strokovne module
 • umeščanju praktičnega izobraževanja v delovnem procesu
 • predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih ciljev okolja

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin  v smiselno celoto je dijaku olajšano  razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del  praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli.  Del strokovnega znanja in praktičnih  spretnosti pa v delovnem okolju.

PUD

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola ( izbirni modul)

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu
 • poklicno maturo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost