Izobraževalni program

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju montaže, umerjanja, programiranja in zagona in upravljanja mehatronskih sistemov kot so avtomatizirane in robotizirane linije, sistemi za izdelavo, montažo, doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport in skladiščenje.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:

 • modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
 • vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
 • umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
 • predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih potreb okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano  razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih  veščin pa v delovnem okolju.

PUD

Pogoji za dokončanje:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola ( izbirni modul)

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu
 • poklicno maturo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost