Izobraževalni program

Program klepar krovec je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, postopki obdelave in predelave različnih materialov, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov, delo v kovinarstvu in strojništvu ter obvladovanje tehnologije stavbnega kleparstva.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev. Strokovno-teoretična znanja se povezujejo s praktičnimi znanji in izkušnjami, ki jih pridobivajo pri delodajalcu.

Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih pa je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem pouku se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom.

V 1. letniku se vsi dijaki seznanijo s temeljnimi deli v strojništvu in se izvaja skupno za vse programe. V 2. in 3. letniku pa se praktični pouk izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka uvajanje v delo pod vodstvom mojstra.

PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula)

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost