Izobraževalni program

Program oblikovalec kovin – orodjar je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov ter delo na obdelovalnih strojih (stružnice, rezkalni in brusilni stroji) oziroma izdelava orodij za proizvodnjo novih izdelkov. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev, energetiko, regulacijskimi sistemi in elektroniko.

Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih pa je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem pouku se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom. V 1. letniku se vsi dijaki seznanijo s temeljnimi deli v strojništvu in se izvaja skupno za vse programe. V 2. in 3. letniku pa se praktični pouk izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah  in obratovalnicah.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.

Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

Vajeniški sistem izobraževanja:

 • vajenec se izobražuje in usposablja delom
 • izvedbeni del je narejen v dogovoru z delodajalci
PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula)

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost