Izobraževalni program

Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo     ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.

Pouk:
Pouk strokovnih vsebin ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen v učne sklope. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošna in teoretična strokovna znanja ter del praktičnih znanj in veščin bodo dijaki pridobili v šoli, del strokovnih znanj ter praktičnih spretnosti pa tudi v delovnem okolju. Praktični pouk se zato v 2. in 3. letniku izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah in obratovalnicah.

Poklic:
Mehatronik operater pride še posebej do izraza v industriji, kjer so sodobni stroji in linije ter  je potrebno združevati znanja različnih področij.

PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih
 • obveznih strokovnih modulih
 • izbirnih strokovnih modulih
 • odprtem delu kurikula)

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost