Izobraževalni program

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.
Pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in  življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:

  • modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
  • vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
  • umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
  • predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih potreb okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.
Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih veščin pa v delovnem okolju.

PUD

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje oziroma
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • vse splošno izobraževalne predmete
  • obvezne strokovne module
  • izbirne strokovne module
  • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola ( izbirni modul)

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

0
Dostopnost