You(th) Decide

Cilj projekta je izboljšati udeležbo dijakov na lokalni in evropski ravni z aktivnim vključevanjem v procese odločanja v lokalnih skupnostih. Dijaki bodo oblikovali projekte, katerih cilj je izboljšanje njihovega lokalnega okolja s spodbujanjem in prakticiranjem participativnega proračuna. Poleg tega želi projekt preseči lokalne skupnosti, saj bodo v sodelovanje vključene evropske šole s katerimi bomo izmenjavali projektne ideje, pridobivali znanje o lokalni demokraciji v različnih delih EU in spodbujali implementacijo participativnega proračuna po vsej Evropi.

Končni rezultat bo spletna stran na kateri bodo učenci iz različnih občin, mest, regij in držav članic EU izmenjavali informacije in projektne zamisli s ciljem spodbujanja skupne evropske identitete ter pridobivanja znanja o demokraciji, regionalni politiki EU, lokalnih skupnostih v državah članicah EU in participativnem proračunu.

Prijavitelj in vodja projekta je profesor Miha Černe.

The aim of the project is to improve the participation of students at the local and European levels by actively involving them in decision-making processes in local communities. Students will develop projects aimed at improving their local environment by promoting and practicing participatory budgeting. Additionally, the project aims to transcend local communities by involving European schools in collaboration, through which we will exchange project ideas, acquire knowledge about local democracy in various parts of the EU, and promote the implementation of participatory budgeting across Europe.

The final result will be a website where students from different municipalities, cities, regions, and EU member states will exchange information and project ideas with the goal of promoting a common European identity and gaining knowledge about democracy, EU regional policy, local communities in EU member states, and participatory budgeting.

The applicant and project leader is Professor Miha Černe.

Projektno obdobje

oktober 2022 – september 2025 (36 mesecev)

Partnerji

KOORDINATOR
SIC Ljubljana
Ljubljana, Slovenija

Zadnji prispevki

YOU(TH)DECIDE: Priročnik za pouk evropskih vsebin v poklicnih in strokovnih šolah

V januarju in marcu 2023 smo izvedli tri projektne sestanke učiteljev. Sestanki so bili namenjeni formiranju ekipe za izdelavo priročnika EU vsebin, ki je sestavni del projekta. Učitelji bodo tekom šolskega leta v skladu s katalogi znanja oblikovali učne priprave, povezane s poukom evropskih vsebin. Na podlagi odziva pri pouku bodo oblikovali tudi dodatna učna […]

Dogodki

Začetni sestanek projekta – Portorož, Slovenia
20. 10. 2017: Kick-off meeting

Koordinacijski sestanek – Pariz, Francija
28. – 31. 10. 2018

Koordinacijski sestanek – Zagreb, Francija
20. – 21. 5. 2019

Poletna šola logistike – Portorož, Slovenija
8. – 14. 9. 2019

Zaključni projektni sestanek – Portorož, Slovenija
jesen 2019

0
Dostopnost