Razpored vajeništva 2023/24

Razpored vajeništva po dnevih v šolskem letu 2023/2024 za vse letnike.

SIC Ljubljana izvaja vajeništvo kontinuirano skozi celotno šolsko leto: urnik za dijake in vajence je v principu enak, vnaprej je določeno z urnikom, ob katerih dnevih je pouk v šoli, ob katerih dnevih vajeništvo pri delodajalcu in kdaj so termini za praktično usposabljanje z delom (PUD), ki se izvaja strnjeno, skupaj z rednimi dijaki.

Obseg šolanja vajencev po letnikih
  1. letnik: tri dni na teden v šoli, dva dneva na teden pri delodajalcu, plus 3 tedni PUD;
  2. letnik: dva dneva na teden v šoli, tri dni na teden pri delodajalcu, plus 3 tedni PUD; 
  3. letnik: dva dneva na teden v šoli, tri dni na teden pri delodajalcu, plus 18 tednov PUD.

Vajenec se šola po veljavnem programu, ki je enak za šolsko obliko in za vajeniško obliko. Različna je izvedba:  vse splošne predmete in določen delež strokovnih modulov izvaja šola, preostali del strokovnih modulov, celoten praktični pouk in praktično usposabljanje z delom (PUD) pa izvaja delodajalec; skupni obseg vajeništva, izveden pri delodajalcu, mora obsegati več kot 50% celotne kvote izobraževanja (v urah).

Pogodbo o vajeništvu skleneta vajenec (sopodpisnik so starši oziroma skrbniki) in zainteresirani delodajalec (pravna oseba, oblika s.p., d.o.o., d.d., …), registrira jo pristojna zbornica (GZS ali OZS), šola veljavno pogodba o vajeništvu nato izvaja.

Vajenec ima status dijaka, ni zaposlen, ne teče mu delovna doba, prejema vajeniško nagrado in ne vajeniške plače; višina nagrade je določena v vajeniški pogodbi, nagrada do te višine ni obdavčena in ne sodi v družinske prejemke.

Šola in delodajalec pred začetkom izvajanja vajeništva pripravita in podpišeta Načrt izvajanja vajeništva (dokument NIV), ki ga sopodpiše pristojna zbornica (GZS ali OZS).

Pred dopolnjenim 15 letom starosti vajenec kljub veljavni vajeniški pogodbi ne more nastopiti opravljanja vajeništva pri delodajalcih (zakonska omejitev).

Vajenčevo izobraževanje in usposabljanje v podjetju vodi in spremlja mentor, ki s tem sprejema vlogo učitelja in ki za svojega vajenca podaja ocene na podlagi ocenjevalnih listov (pogoji za mentorja so: najmanj poklicna, ali srednja strokovna, ali višja/visoka izobrazba ustrezne smeri, plus 5 let delovnih izkušenj v poklicu ter opravljen tečaj pedagoško andragoške usposobljenosti za mentorja  (tečaj PAUM).

S strani šole je imenovana  kontaktna oseba šole, ki redno obiskuje delodajalca, spremlja izvajanje programa, delo vajenca v podjetju, njegov napredek in njegove dosežke v obliki ocen; ocene, ki mu jih poda mentor, sprotno vpisuje v šolsko redovalnico; mentorju podjetja je stalno na voljo za informacije in nasvete.

Vajenec lahko v času izobraževanja prehaja iz šolske v vajeniško obliko in obratno (brez finančnih posledic, vračil sredstev delodajalcu, ipd….).

V 2. letniku, praviloma po polovici izvedenega vajeništva (v mesecu februarju, marcu, aprilu ali maju) opravlja vajenec zakonsko predpisan Vmesni preizkus, s katerim pristojna zbornica komisijsko ugotovi stanje napredka vajenca.

Zaključni izpit poteka smiselno enako kot pri rednih dijakih; 1. enota (SLOVENSKI JEZIK) se izvaja kompletno v šoli, 2. enota pa delno pri delodajalcu (IZDELEK ali STORITEV) in delno v šoli (ZAGOVOR).

Po končanem izobraževanju vajenec nima obveznosti zaposlitve pri svojem delodajalcu, niti delodajalec nima obveznosti zaposlitve vajenca na podlagi potekle vajeniške pogodbe.

Informacije

MARKO GALE, vodja praktičnega izobraževanja

  031 786 293
  01 280 53 29
   Delavnice (soba 10)
  marko.gale@siclj.si

Iskalnik razpisanih vajeniških mest

Iskalnik GZS

Razpis učnih mest OZS

Razpored PUD 2017/18

Termini praktičnega usposabljanja z delom v šolskem letu 2018/19 za zaključne letnike.

0
Dostopnost