Naša šola je bila v slovensko mrežo zdravih šol povabljena v šolskem letu 2008/2009. Pogoj članstva v projektu je, da se šola obveže, da vsi zaposleni dejavno sodelujejo v slovenski mreži zdravih šol, podpirajo usmeritve promocije zdravja ter soustvarjajo prijazno šolsko okolje.

Politika zdravja v šoli je, da oblikuje lastno politiko zdravja in dobrega počutja. Glede na svoj položaj ugotavlja težave, določa prednostne naloge, cilje, dejavnosti za izboljšanje položaja, nosilce, roke … O tem razpravlja z učenci, učitelji in starši, vse pa zapiše v samostojni dokument oz. dopiše v že obstoječe dokumente (npr. listino o zdravju na šoli ali vzgojni načrt). Šola se posledično vključuje v projekte, ki pozitivno vplivajo tako na dijake kot na učitelje. Sledi rdeči niti projekta (Odnos-si), ki je določena ob začetku šolskega leta. Obenem se šola vključuje v dejavnosti, ki spodbujajo zdrav način življenja in prijazno šolsko okolje:

  • nenasilna komunikacija,
  • delavnica o Zlorabi drog,
  • sodelovanje z MF,
  • delavnice, temelječe na ključnih kvalifikacijah,
  • sodelovanje z Društvom za nenasilno komunikacijo in
  • sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Kvalitetno projektno sodelovanje (ugotavljanje, izvedba, evalvacija) vključuje vse deležnike šole in tako spodbuja primere dobre prakse: Zdrava šolska prehrana, Več gibanja med poukom, Izboljševanje medsebojnih odnosov, Nenasilna komunikacija ipd.

Vodji tima Zdrave šole
Nuša Cvelbar in Manca Omahen Majnardi

 

Povezava do spletne strani mreže Zdravih šol:

www.ivz.si.

0
Dostopnost