| Obvestila

V skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v SIC Ljubljana ter glede na Higienska priporočila NIJZ (zagotavljanja zaščite vseh udeležencev, 7. 5. 2020 in nadaljnji), izdajam PROTOKOL (dopolnitev Hišnega reda glede dela na šoli in izvajanja pouka) za šolsko leto 2020/21 (zaradi ogroženosti z okužbo Covid-19).

 

1. SPLOŠNA NAVODILA

Za vašo  zaščito  ter zaščito dijakov in ostalega osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 je v šoli potrebno zagotoviti primerne pogoje in doseči  dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov. Vsi prostori šole so ob prihodu dijakov in zaposlenih čisti in razkuženi. Na hodnikih so talne oznake za smer gibanja, ki jih morajo vsi dosledno upoštevati.

Pouk naj  obiskujejo le zdravi  učitelji in dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). V času obiskovanja šole morajo tako dijaki kot zaposleni:

 • upoštevati socialno distanco – 1,5m (do 2m) med sodelavci in med dijaki,
 • nositi maske,
 • upoštevati, da bodo dijaki v času pouka praviloma ves čas v isti učilnici, sedeli bodo vedno na istem mestu,
 • upoštevati gibanje po desni strani ter omejitev gibanja po šoli,
 • upoštevati, da se malica v učilnici,
 • upoštevati vsa nadaljnja navodila/protokol ali druga navodila vodstvenih delavcev, varnostnika ob vstopu, učitelja na hodniku in učitelja v učilnici.

 

 

2. PRIHOD DIJAKOV DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

Spodbuja se peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov!). Ob uporabi javnega prevoza se upošteva navodila prevoznikov.

Dijaki bodo pred prihodom v šolo po e-pošti (razrednik) ter preko spletne strani obveščeni:

 • o načinu izvajanja pouka v posameznih oddelkih glede na navodila MIZŠ;
 • glede splošnih navodil NIJZ ter Protokola šole glede obiskovanja pouka v času ogroženosti z okužbo Covid-19;
 • o matični učilnici, v kateri bodo imeli pouk;
 • o obveznem upoštevanju sedežnega reda v matičnih in specializiranih učilnicah;
 • o pravilih ravnanja v šoli v času ukrepov ogroženosti z okužbo COVID-19 (glede razkuževanja rok, postopkov pred vstopom v šolo, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju sanitarij, …);
 • o navodilih NIJZ glede preprečevanja okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja, pravilno nameščanje obrazne maske, …), ki so nameščena v vse šolske prostore.

Dijaki (in njihovi starši oz. skrbniki) se morajo zavedati, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno morajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu. Za zaščito ostalih dijakov in zaposlenih v šoli, mora dijak ob prihodu v šolo imeti IZJAVO glede njegovega zdravstvenega stanja (podpisano s strani staršev/skrbnikov oz. če je polnoleten jo podpiše sam). Če izjave ne morejo natisniti, jo lahko ročno prepišejo.

Dijaki morajo upoštevati, da:

 • ni dovoljeno zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču (šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče) pred vhodom v šolo;
 • naj bo kontakt med sošolci le na zadostni razdalji ali/in z uporabo obrazne maske;
 • je dijakom dovoljen vstop le skozi glavni vhod;
 • v šolo vstopajo v predpisani razdalji (1,5 do 2m) ter zaščiteni z obrazno masko;
 • si v primerni razdalji do varnostnika obraz odkrijejo (prepoznavanje naših dijakov) ter si takoj nato masko ponovno nadenejo;
 • si ob vstopu v šolo razkužijo roke;
 • odidejo v dodeljeno matično učilnico, kjer dosledno upoštevajo sedežni red;
 • lahko v času pouka uporabljajo le pisala in papir, ki so ga prinesli s seboj;
 • bo šola zagotovila dodatne obrazne maske (vsaj 2, ki jih doma lahko razkužijo) in so namenjene le njihovi uporabi;
 • imajo s seboj vrečko, v katero bodo odložili uporabljene obrazne maske;
 • bodo lahko malicali le v matičnih učilnicah (prostorih, kjer imajo pouk) oziroma v jedilnici ob spremstvu učitelja (PRA, ŠVZ);
 • ni dovoljeno zadrževanje na hodnikih šole;
 • zapuščanje šole v času pouka ne bo dovoljeno, razen po potrebi v času glavnega odmora ;
 • so odgovorni za red in čistočo v matičnih učilnicah (za morebitno poškodovanje opreme ali učilnice nosijo tudi materialno odgovornost);
 • za komunikacijo s šolo uporabljajo izključno dodeljeni šolski e-naslov.

V primeru, da dijak kaže znake obolenja (kašljanje, splošno slabo počutje, povišana temperatura), se ob dokazani povišani temperaturi dijaka namesti v ločen prostor ter obvesti starše, da pridejo po njega. Temperaturo se mu izmeri z brez stičnim termometrom. O dogodku se zapiše zapisnik.

 

3. PRIHOD ZAPOSLENIH DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

Zaposleni bodo pred ponovnim prihodom v šolo po e-pošti obveščeni:

 • o načinu izvajanja pouka v posameznih oddelkih glede na navodila MIZŠ;
 • glede splošnih navodil NIJZ ter Protokola šole glede izvajanja pouka ter drugih aktivnostih

v času ogroženosti z okužbo Covid-19;

 • o matični učilnici, v kateri bodo dijaki. Sedeži red bo določil razrednik (dijaki ga morajo obvezno upoštevati) in bo nameščen na katedru;
 • o pravilih ravnanja v šoli v času ukrepov zaradi ogroženosti z okužbo COVID-19, ko se pouk izvaja v specializirani učilnici (učitelj pospremi dijake iz matične učilnice v njegovo učilnico ter po koncu pouka nazaj. Ob tem upošteva desno smer gibanja ter poskrbi za zaklepanje učilnic);
 • o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja, pravilno nameščanje obrazne maske, …), ki so nameščena v vse šolske prostore.

Zaposleni se morajo zavedati, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno morajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

 

Zaposleni morajo upoštevati, da:

 • zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču (šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče) pred šolo ni dovoljeno;
 • si ob vstopu razkužijo roke;
 • v šolo vstopajo v predpisani razdalji (1,5 do 2m) ter zaščiteni z obrazno masko;
 • bo šola zagotovila dodatne obrazne maske (vsaj 2, ki jih doma lahko razkužijo) in so namenjene le njihovi uporabi;
 • v šoli (v zbornici) jih bo čakal tudi par rokavic za prevzem (prijemanje) gradiva od dijakov;
 • naj bo kontakt med sodelavci le na zadostni razdalji in ob uporabi obrazne maske.

Pedagoškim delavcem je dovoljen vstop le skozi vhod za učitelje oz. skozi stranski vhod le učiteljem praktičnega pouka ter učiteljem, ki izvajajo pouk v učilnicah nad avtoremontnimi delavnicami.

V primeru, da bodo posamezni oddelki imeli pouk na daljavo, le ta poteka po urniku. Učitelji izvajajo pouk na daljavo iz delovnega mesta (matične učilnice dijakov v šoli).

 

3. IZVAJANJE RODITELJSKIH SESTANKOV IN GOVORILNIH UR

 1. Roditeljske sestanke za starše dijakov 1. letnikov se izvede v šoli.
 2. Roditeljske sestanke za starše višjih in zaključnih letnikov se izvede na šoli ali preko video konference (po presoji razrednika).
 3. Govorilne ure se izvajajo v času govorilnih in skupnih govorilnih ur kot do sedaj.

4. POTEK DELA V ŠOLI
a) UČILNICA/DELAVNICA

 • Učilnice/delavnice in ostali prostori šole bodo pred prihodom udeležencev očiščeni in razkuženi;
 • v času izvajanja pouka naj se prostori redno zračijo;
 • vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
 • v vsaki učilnici je ob vhodu:
 • infografika z navodili pravilne uporabe mask ter s splošnimi higienskimi ukrepi;
  • podajalnik z razkužilom za roke in razkužilni robčki za površine;
  • koš za odpadke. 

Prehajanje dijakov iz ene v drugo učilnico je dovoljen le ob spremstvu učitelja. Dijaki upoštevajo sedežni red  ter matične učilnice NE ZAPUŠČAJO. V primeru, da morajo v toaletne prostore, morajo upoštevati navodila NIJZ.

Učitelj je ves čas njegove ure prisoten v razredu (nadzor nad izvajanjem ukrepov), za časa menjave učiteljev (5 minutni odmor) naj dijaki učilnice ne zapuščajo.

 

b) KABINETI ZA UČITELJE

Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za kabinete enaka pravila kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).

Za zagotavljanje medosebne razdalje so odgovorni učitelji sami.

 

c) SANITARIJE

Vrata v predprostor sanitarij bodo v času pouka odprta na stežaj.

Vrata v posamezne kabine naj dijaki odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

V sanitarijah bo na voljo milo in papirnate brisačke.

Glede urejenosti in uporabe sanitarij za zaposlene, naj zaposleni smiselno upoštevajo navodila za dijake.

 

d) ODHOD DIJAKOV DOMOV

Po končanem pouku naj se dijake opozori, da iz šole izstopajo posamično ter pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo ter da zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

 

5. PODPORNE DEJAVNOSTI

ZRAČENJE PROSTOROV

Vsak dan pred pričetkom pouka se naj učilnice temeljito prezračijo (vsa okna v učilnici naj bodo odprta na stežaj). Okna odpira in zapira samo učitelj oziroma dijaki pod nadzorom učitelja. Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov so dosegljiva na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov

 

ČIŠČENJE PROSTOROV

Pred ponovnim pričetkom pouka bo šola ustrezno očiščena s sredstvi, ki se jih sicer uporablja za čiščenje prostorov.

Šolske prostore se bo redno čistilo in razkuževalo. Pri čiščenju prostorov se bo upoštevalo priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času ogroženosti z okužbo COVID-19, ki so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov

Sorodne objave
0
Dostopnost