29. 5. 2023 – Obveščanje bodočih dijakov o morebitni omejitvi oz. Vabilo na vpis (po pošti).

VPIS V PROGRAME NPI, SPI in SSI

3. 4. 2023 – rok oddaje prijave za vpis (obrazec 1,20).

Prijava za vpis v prvi letnik srednje šole (obrazec si lahko natisnete iz naše spletne strani oz. strani MŠŠ ali ga kupite v Državni založbi Slovenije).

Morebitni prenosi prijav do 24. 4. 2023.

Vpis bo potekal od 16. 6. do 21. 6. 2023.

Vabila bodo kandidati prejeli na dom in sicer na podlagi oddane prijave.

 

Vpis v program PTI

12. 5. 2023 – rok oddaje prijave za vpis (obrazec 1,20).

Prijava za vpis v prvi letnik srednje šole

Morebitni prenosi prijav do 1. 6. 2023.

Vpis bo potekal od 25. 6. do 3. 7. 2023.

Točen datum bo naveden na vabilu, ki ga kandidati prejmejo na podlagi oddane prijave.

VPIS V 1. LETNIK

Vpis na prosta mesta – MIZŠ – Vpis na SŠ

Objavljena prosta mesta za vajence – PUD – prosta mesta

Termini za vpis v programe izobraževanja odraslih bodo objavljeni naknadno.

ZA VPIS PRIPRAVITE NASLEDNJE DOKUMENTE:

 • PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE (obrazec 1,20)
 • SPRIČEVALO (original in fotokopijo):
  • Za vpis v SPI in SSI programe fotokopijo spričevala  razreda
  • Za vpis v NPI programe fotokopijo spričevala  ali 8. razreda in Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti
  • Za vpis PTI programe fotokopijo spričevala  letnika in fotokopijo Obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu
 • Izpolnjene in podpisane obrazce (na voljo na vrhu te objave):
  1. PODATKI O DIJAKU/DIJAKINJI ZA SVETOVALNO SLUŽBO (obvezno)
  2. POGODBA O PLAČILIH DEJAVNOSTI ŠOLE IN ŠOLSKE PREHRANE (obvezno)
  3. SOGLASJA (obvezno)
  4. FOTOGRAFIJO ZA OBVEZNO DIJAŠKO IZKAZNICO (3,5 x 4,5 cm) (obvezno)
  5. NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD (neobvezno)
  6. PRIJAVA NA MALICO (neobvezno)
 • Dijaki, ki želite uveljaviti status športnika,izpolnite obrazce, ki so na voljo na spletni strani športne vzgoje (zavihek status športnika).
 • DIJAKI TUJCI morajo predložiti:
  • izpolnjen obrazec N, ki je na voljo na spletnem naslovu ministrstva.
  • izvirnik listine o izobraževanju (za vpis v prvi letnik zadnja tri spričevala šolanja v osnovni šoli, za vpis v višji letnik vsa spričevala šolanja v srednji šoli),
  • neoverjene kopije listin o izobraževanju iz prejšnje točke,
  • sodno overjene prevode listin o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik (to je dokument, v katerem se za kandidata po alinejah navede potek njegovega izobraževanja).
 • Če dijak tujec še nima slovenske enotne matične številke (EMŠO), je potrebno predložiti:
  • fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oz. starša/skrbnika in
  • izpolnjen obrazec DEMŠO.

Za vpis pokličite svetovalno službo šole ali pišite na elektronski naslov: svetovalna@siclj.si

Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik je dostopen na spletni strani šole in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Prijavo pošljite na naslov: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

0
Dostopnost